Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1  Onder BAKRAK NEDERLAND wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan het bedrijf gevestigd en kantoor houdende op het adres: Melchiorstraat 9, 2064LS te Spaarndam. BAKRAK NEDERLAND is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem, onder nummer 34140184. Het BTW-nummer is NL120677167B01.

 

2 Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen aan consumenten, nader ook te noemen als klant of koper, in Nederland waarbij BAKRAK NEDERLAND als leverancier van producten optreedt.

 

3 Aanbiedingen/Producten

3.1 Alle aanbiedingen van BAKRAK NEDERLAND zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

3.2 BAKRAK NEDERLAND  heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel in een andere verpakking dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en schrijffouten blijven te allen tijde voorbehouden.

 

4 Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BAKRAK NEDERLAND. BAKRAK NEDERLAND is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt BAKRAK NEDERLAND dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.2 De definitieve koopovereenkomst tussen BAKRAK NEDERLAND en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

 

5 Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro''s, inclusief 21% BTW, en exclusief verzendkosten en landspecifieke heffingen.

5.2 Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk of schrijffouten.

 

6 Bestellingen

6.1 Bestellingen worden door de klant rechtstreeks geplaatst bij BAKRAK NEDERLAND middels internet, telefoon of e-mail. Op het moment van bestellen ontstaat er tussen de klant en BAKRAK NEDERLAND een (voorlopige) koopovereenkomst.

6.2 Per geplaatste bestelling (website) ontvangt u een bevestiging per e-mail. De klant is verantwoordelijk aan de hand van deze bevestiging de juistheid van zijn bestelling te controleren en BAKRAK NEDERLAND onmiddellijk op de hoogte te brengen indien deze onjuistheden bevat. Indien de klant binnen één (1) uur na bestellen geen bevestigingsmail ontvangt dient die zich te melden bij BAKRAK NEDERLAND middels e-mail of  telefoon (tijdens openingstijden), zodat BAKRAK NEDERLAND de klant alsnog op de hoogte kan brengen van de inhoud van zijn bestelling.

6.3 Het wijzigen van een bestelling is niet meer mogelijk zodra deze ingepakt en klaar voor verzending is.

6.4 Voor alle bestellingen sturen wij met regelmaat statusupdates waaronder ontvangstbevestigingen van betalingen (indien van toepassing), meldingen bij artikel(en) tijdelijk niet leverbaar (indien van toepassing), pakket klaar voor verzending, etc. De klant draagt de verantwoording deze, en andere e-mails van BAKRAK NEDERLAND, vrijelijk te kunnen ontvangen.

 

7 Verzend- en rembourskosten

7.1 Alle prijzen van producten op de site van BAKRAK NEDERLAND zijn exclusief verzendkosten.

7.2 De verzendkosten per levering zijn verschillend. U vindt de diverse verzendmethoden en -kosten terug tijdens het bestelproces. Tijdens het bestelproces worden alle kosten overzichtelijk vermeld.

 

8. Levering en levertijd

8.1 Voor verzending van bestellingen maakt BAKRAK NEDERLAND gebruik van een externe transporteur. Tot aan het moment van afleveren op het afleveradres dragen BAKRAK NEDERLAND c.q. de transporteur de volledige verantwoording in geval van (transport)schade, vermissing of diefstal.

8.2 Alle genoemde levertijden (website, telefonisch, e-mail) gelden als indicatie en niet als fatale termijn. BAKRAK NEDERLAND is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

8.3 BAKRAK NEDERLAND levert alleen complete orders uit, en kan derhalve ook niet worden verplicht tot deelleveringen waarvan de kosten door BAKRAK NEDERLAND worden gedragen.

8.4 Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de verzending. Vermeld tijdens het afrekenen een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.

8.5 Vanwege de factor bezorgkosten is BAKRAK NEDERLAND gerechtigd nogmaals verzendkosten te berekenen aan de klant, indien de transporteur de bestelling niet kan afleveren vanwege het aantoonbaar foutief invullen van adresgegevens door de klant. De handlings- en verzendkosten zij gelijk aan de eerste handling- en verzendkosten

8.6 Levering door BAKRAK NEDERLAND vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door BAKRAK NEDERLAND anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, heeft u te allen tijde het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan BAKRAK NEDERLAND. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

8.7 Indien een klant een bestelling weigert bij aflevering door de transporteur, welke met in achtneming van bekwame spoed edoch binnen dertig (30) dagen is geleverd, en waarbij de overeenkomst op initiatief van de klant niet, niet correct of niet tijdig is ontbonden, dan is BAKRAK NEDERLAND gerechtigd €25,-- administratiekosten in rekening te brengen.

8.8 BAKRAK NEDERLAND is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan door het niet ontvangen van statusmails van BAKRAK NEDERLAND

 

9 Veilig betalen

9.1 BAKRAK NEDERLAND biedt in principe 2 manieren van betalen.

9.1.1 Overboeking: U betaalt het verschuldigde bedrag volledig vooruit waarna wij tot levering overgaan zodra het volledige bedrag, inclusief verzendkosten, bij ons binnen is.

9.1.2 Ideal via Mollie: U betaalt het verschuldigde bedrag volledig via IDeal. Het verschuldigde bedrag wordt overgeschreven naar Mollie die in deze gemachtigd is namens BAKRAK Nederland. Zodra het volledige bedrag, inclusief verzendkosten, bij Mollie is bijgeschreven, gaat BAKRAK Nederland over tot levering.  

 

10. Afkoelingsperiode / Het retourneren van producten

10.1 Producten, die u via BAKRAK NEDERLAND heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele, verpakking verkeert. U dient tijdens de afkoelingsperiode zorgvuldig te zijn omgegaan met de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BAKRAK NEDERLAND te retourneren, conform de door BAKRAK NEDERLAND verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het aankoopbedrag van de retour gestuurde producten zal binnen vijf (5) dagen, na ontvangst bij BAKRAK NEDERLAND terugbetaald worden.

De koper kan tevens binnen veertien (14) werkdagen de gehele bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. BAKRAK NEDERLAND berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bij het ongedaan maken van een gehele bestelling betaalt BAKRAK NEDERLAND, na ontvangst van de gehele bestelling, het volledige aankoopbedrag binnen vijf (5) terug exclusief de door koper betaalde verzendkosten.

10.2 De kosten voor het retour sturen van enkele producten of de gehele bestelling naar BAKRAK NEDERLAND worden altijd gedragen door de klant. Niet of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd en gaan retour aan afzender. Indien u gebruik wilt maken van deze zogenoemde afkoelingsperiode dient u binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen.

10.3 Wanneer de klant in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen wordt deze door BAKRAK NEDERLAND kosteloos omgeruild voor het bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking verkeert. De consument heeft recht op omruiling of restitutie van het orderbedrag mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met BAKRAK NEDERLAND. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17:00 uur op telefoonnummer: 06 44284150.

10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enig product mag worden geretourneerd wordt bij gewenste restitutie het betaalde bedrag binnen vijf (5) dagen op uw bank- of girorekening gestort.

10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

10.6 Indien u producten aan BAKRAK NEDERLAND wilt retourneren zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. BAKRAK NEDERLAND kan anders geen verantwoording op zich nemen indien het pakket zoek is geraakt.

10.7 BAKRAK NEDERLAND stelt een retouradres in NEDERLAND  ter beschikking zodat de retourkosten voor de klanten van BAKRAK NEDERLAND niet buiten de normale proporties vallen.

 

11. Garantie

11.1 Op alle geleverde producten via BAKRAK NEDERLAND gelden de normale fabrieksgaranties. Contractuele garantie gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

11.2 Indien een product bij aankomst defect is stuurt u een e-mail. Omschrijf duidelijk de klacht, uw gegevens, het order- en eventuele voorhanden zijnde productnummer. Het artikel wordt bij een daadwerkelijk defect door BAKRAK NEDERLAND kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet verder is gebruikt dan tot aan de constatering van het defect en in de originele verpakking verkeert.

11.3 BAKRAK NEDERLAND behoud zich het recht voor producten eerst uitvoerig te testen, of te laten testen, alvorens tot omruiling over te gaan. Voor producten die tijdens een normaal gebruik en binnen de garantietermijn defect raken geldt dezelfde procedure.

 

12. Onderzoeksplicht en nakoming

12.1 U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op beschadigingen en/of gebreken en dient ons hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren. Eventuele naderhand te constateren gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan BAKRAK NEDERLAND te melden.

12.2 BAKRAK NEDERLAND is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan door het niet ontvangen van statusmails van BAKRAK NEDERLAND

 

13. Schadevergoeding

13.1 BAKRAK NEDERLAND kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

13.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van BAKRAK NEDERLAND komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

13.3 BAKRAK NEDERLAND is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaken- en/of personenschade.

13.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van BAKRAK NEDERLAND ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle leveringen van BAKRAK NEDERLAND waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

 

15. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

16. Persoonsgegevens

16.1 BAKRAK NEDERLAND gebruikt uw klantgegevens ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken en verzenden van bestellingen en het op de hoogte houden van de klant t.a.v. betalingsverwerkingen, statusupdates, barcodemails, etc.

16.2 BAKRAK NEDERLAND verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden anders dan voor het verwerken en afleveren van uw bestelling. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen met behulp van de toegezonden gebruikersnaam en wachtwoord.

16.3 BAKRAK NEDERLAND zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen o.a. worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

 

17. Afwijkingen

17.1 BAKRAK NEDERLAND kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of fouten in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

18. Klachten en Geschillencommissie

18.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst via email: info@bakrak.nl. Uiterlijk binnen vijf (5) dagen zullen wij op uw klacht reageren.

18.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.